Algemene voorwaarden van NIMO-security BV

Algemene voorwaarden van NIMO-security BV gevestigd te Valkenswaard, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost- Brabant, onder nummer 14072301.
 
 
Artikel 1
Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke NIMO-security, sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor zijn opdrachtgevers, hierna te noemen cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia, die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op diensten en werkzaamheden, die voor het sluiten daarvan door het bedrijf zijn verricht.
 
Artikel 1.2
De eigen voorwaarden van de cliënt, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1 vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia zijn niet van toepassing, tenzij NIMO-security deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 
Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.
 
Artikel 1.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen NIMO-security en de cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. de vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 
Artikel 2
Met het sluiten van een overeenkomst, zoals hier bedoeld, verplicht NIMO-security zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstaking, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de cliënt en een of meer derden.
 
Artikel 3
De cliënt verplicht zich tot betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de in het voorgaande artikel vermelde diensten, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht te nemen. Daarna verplicht de cliënt zich NIMO-security op een goede wijze in de gelegenheid te stellen om overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.
 
Artikel 4
Alle offertes van NIMO-security verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de cliënt zijn aanvaard. Door de cliënt gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden , doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door NIMO-security schriftelijk zijn aanvaard.
 
Artikel 4.1
Indien en zover van deze algemene voorwaarden, dan wel de tussen NIMO-security en cliënt gesloten overeenkomst, wordt afgeweken, dienen die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn vastgelegd. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.
 

Prijswijziging

Artikel 5
Indien tijdens de duur van de door het bedrijf gesloten overeenkomst met de cliënt, kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten,verhoging van de onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten, is het bedrijf gerechtigd het met de cliënt overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip, waarop het bedrijf en de cliënt de overeenkomst hebben gesloten.
 

Betaling

Artikel 6
Indien cliënt niet binnen de overeengekomen vervaldatum betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft NIMO-security zonder nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum rente in rekening te brengen van 6% over het totaal verschuldigde bedrag, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal gelden, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke laatste kosten worden geacht tenminste 15% van de te vorderen som te bedragen met een minimum van € 250,- ( tweehonderdenvijftig ). Tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen af factuurdatum.
 
Artikel 6.1
De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door cliënt aan NIMOsecurity verschuldigde betaling.
 

Beëindiging en Verlenging

Artikel 7
De overeenkomsten tussen de cliënt en NIMO-security worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 
Artikel 7.1
Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn voor eenzelfde periode, hetzij de overeenkomst drie maanden vóór de datum van de periode door de cliënt of het bedrijf bij aantekende brief is opgezegd.
 

Faillissement en Surseance van betaling

Artikel 8
Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid, waarin één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt. Wanneer één van beide situaties zich bij de cliënt dreigt voor te doen, is NIMO-security bevoegd zijn prestaties op te schorten.
 

Aansprakelijkheid

Artikel 9
NIMO-security is nimmer aansprakelijk voor schades, welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden zijn, indien door of namens de cliënt geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen de wijze van werken, of indien door of namens de cliënt of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.
 
Artikel 10
NIMO-security is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten in het bedrijf, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover NIMOsecurity, daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt. Kraakacties,ernstige belemmerde weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door NIMO-security gebruikte vervoermiddelen of andere apparatuur, en meer in het algemeen elke oorzaak, die niet aan het bedrijf kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van het bedrijf zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.
 
Artikel 11
NIMO-security is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verrichte diensten of werkzaamheden zijn vastgelegd en uitgevoerd.
 
Artikel 12
NIMO-security is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt niet binnen één week na het schadevoorval het bedrijf per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en het bedrijf, doordat de cliënt niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken in te stellen.
 
Artikel 13
NIMO-security is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt veroorzaakt door personeel van NIMOsecurity. NIMO-security aanvaardt echter wel de aansprakelijkheid voor schade van de cliënt, wat het gevolg is van grove schuld of opzet bij de leiding van NIMO-security, indien en zover die grove schuld of opzet door de cliënt wordt aangetoond.
 
Artikel 13.1
Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van NIMO-security, zullen de werknemers van NIMOsecurity jegens de cliënt niet persoonlijk aansprakelijk zijn terzake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, hetzij het betreft door opzettelijk of grove schuld toegebrachte schade.
 
Artikel 14
NIMO-security is niet aansprakelijk voor schade, indien de cliënt zich tegen de schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijze had kunnen verzekeren. De cliënt vrijwaart NIMO-security voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.
 
Artikel 15
NIMO-security is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.
 
Artikel 15.1
NIMO-security is niet aansprakelijk voor vervolgschade.
 
Artikel 16
De aansprakelijkheid van het NIMO-security is beperkt tot een bedrag van € 50.000,- ( vijftigduizend euro), per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak, met een maximum per cliënt van € 500.000,- ( vijfhonderdduizend euro ) per jaar.
 
Artikel 16.1
Voor schade die het gevolg is van oorzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten, doordat personeel van NIMO-security sleutels en dergelijke, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan het NIMO-security worden toevertrouwd, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van € 12.000,- ( twaalfduizend euro ) per gebeurtenis. NIMO-security is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onbevoegden zich met de verloren hebbende of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de lokaliteiten hebben verschaft, waarop de overeenkomst betrekking heeft.
 
Artikel 16.2
Voor schade die het gevolg is van oorzaak diefstal door personeel van NIMO-security is beperkt tot een bedrag van € 12.000,- ( twaalfduizend euro ) per gebeurtenis.
 
Artikel 17
De cliënt vrijwaart het bedrijf voor aanspraken van derden jegens NIMO-security op zijn personeel, terzake van het verlies van/of schade aan anderen ten aanzien waarvan NIMO-security diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.
 
Artikel 18
Indien personeel van NIMO-security een strafbaar feit ontdekt, wordt dit aan de cliënt gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit wordt genomen door de cliënt. Die aangifte zal door het personeel van NIMO-security alleen ter verzoeke van de cliënt en onder verantwoordelijkheid van de cliënt worden gedaan.De cliënt vrijwaart NIMO-security en zijn personeel voor alle aanspraken door derden, terzake van een dergelijke aangifte, ongeacht of NIMOsecurity of zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.
 

Overname Personeel

Artikel 19
De cliënt zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op/of medewerking te doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor het bedrijf werkzaam is, om bij hem of derden te treden of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurde van een direct opeisbare boete van € 25.000 per overtreding. Indien een personeelslid van NIMO-security zelf pogingen onderneemt om voor of via de cliënt elders dan bij NIMO-security werkzaamheden te gaan verrichten, dient de cliënt onverwijld de directie van NIMO-security hiervan in kennis te stellen zulks onder een verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 10.000,-. Voormelde bedragen zijn dadelijk opeisbaar zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist. Na ontbinding van de met de cliënt gesloten overeenkomst blijft het bepaalde artikel van kracht 12 maanden na datum der ontbinding. Rechtskeuze en bevoegde rechter.
 
Artikel 20
Op de overeenkomsten tussen het bedrijf en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 20.1
Alle geschillen, die voortspruiten en opkomen in verband met overeenkomsten tussen het bedrijf en de cliënt, zullen uitsluitend aan de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch ter beslechting worden voorgelegd of enige andere terzake bevoegde rechter, indien NIMO-security zulks verkiest.
 
NIMO
Justitie
keurmerk